Thư Viện: Phát triển rộng nghề nuôi giun trong nông thôn bằng giống và công nghệ mới để tăng thêm thu nhập cho nông dân
 
Title:      Phát triển rộng nghề nuôi giun trong nông thôn bằng giống và công nghệ mới để tăng thêm thu nhập cho nông dân
Categories:      Chăn nuôi - Thú y
Authors:      Nguyễn Công Tạn
Publication date:      2006
Number of pages:      48
Language:      Tiếng Việt
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal