Thư Viện: Nuôi dưỡng bò sữa ở các trang trại gia đình miền Bắc Việt Nam - Hướng dẫn thực hành cho người chăn nuôi
 
Title:      Nuôi dưỡng bò sữa ở các trang trại gia đình miền Bắc Việt Nam - Hướng dẫn thực hành cho người chăn nuôi
Categories:      Chăn nuôi - Thú y
Authors:      Vũ Chí Cương (dịch)
Publication date:      2005
Number of pages:      84
Language:      Tiếng Việt
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal